Nabór na Studia Podyplomowe "Prawo Karne Materialne i Procesowe" edycja 2024/2025

Studia prowadzone są w trybie hybrydowym, tj. zajęcia odbywają się stacjonarnie (Kraków, ul. Olszewskiego 2 lub Krupnicza 33a) z symultanicznie prowadzoną przez platformę Microsoft Teams transmisją. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdanie czy stacjonarnie. W studiach można zatem uczestniczyć w całości zdalnie, w całości osobiście, bądź w mieszany sposób. Zastrzegamy, że zjazdy odbywające się w trakcie sesji w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą zostać przeprowadzone wyłącznie w formie zdalnej.
Wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie audio-video i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (m.in. Word, Excel, Power Point, Outlook, OneDrive).

Kryteria kwalifikacji

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Termin zapisów oraz składania dokumentów

Do wyczerpania limitu miejsc

Limit przyjęć

80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata za studia

4800 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne w dwóch ratach po 2400 zł)
Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji

Wymagane dokumenty (wszystkie w formie elektronicznej - przesyłane za pomocą formularza zgłoszenia)


1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP

2. Skan ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP. Zamiast skanu załączyć można kwestionariusz podpisany profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pobierz kwestionariusz w PDF

Zostań naszym absolwentem

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z innych uniwersytetów. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie