Charakterystyka studiów podyplomowych "Prawo Karne Materialne i Procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie"

Nowa edycja studiów - Prawo Karne Materialne i Procesowego. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie odpowiadać będzie na nowe wyzwania przed jakim staje wymiar sprawiedliwości. Przedmiotem zajęć będą zmiany dokonane w prawie karnym w 2023 r. w szczególności obszerne i kontrowersyjne nowelizacje Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie w październiku 2023. Zmiany te modyfikują dotychczasową filozofię prawa karnego w zakresie sądowego wymiaru kary prowadząc do radykalnego wzrostu punitywości. W trakcie studiów będziemy analizować, jakie są praktyczne konsekwencje tych zmian prezentując kolejne regulacje dotyczące kary łącznej, bezwzględnego dożywocie w świetle konwencji o prawach człowieka, nowych typów czynów zabronionych, przepadku pojazdu i kradzież tablic rejestracyjnych, wzmocnienia pozycji prokuratora, modyfikacji w zakresie środków probacyjnych. Na bieżąco prezentowane będą także te zmiany w zakresie prawa karnego, do których dochodzić będzie w trakcie trwania studiów podyplomowych. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli szansę pogłębić wiedzę co do praktycznych problemów i konsekwencji testowania sędziów i składów orzekających w sprawach karnych a także zapoznają się z aktualnym orzecznictwem TUSE i ETPCz w sprawach karnych.

Druga cześć zajęć poświęcona będzie omówieniu nowych wyzwań przed jakimi staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii, w szczególności coraz większej ilości usług opartych o AI zmienia społeczeństwa i sposób popełniania przestępstw. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań, ale wymaga zrozumienia technicznych aspektów działań przestępczych, i ograniczeń jakie technologia nakłada na możliwości ustalenia sprawców takich czynów. Nowe technologie tworzą nowe szansę, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego ale łączą się także z nowymi zagrożeniami, które przed prawnokarnym wartościowaniem należy zrozumieć. Temu też poświęcone będą niektóre wykłady - przedstawieniu jak i dlaczego dochodzi do ataków sieciowych, jakie możliwości dowodowego ustalania sprawców czynów popełnianych w cyberprzestrzeni. Okres stanu epidemii to jednocześnie ogromny wzrost liczby ataków sieciowych, w tym wielowektorowych. Nowa edycja studiów podyplomowych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk nie tylko na przedstawienie ram prawnych w jakich przychodzi działać prawnikom, ale także na zrozumienie działania tych ataków. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się ich charakteru czy wykorzystywanych przez przestępców technik. Zrozumienie dlaczego i jak takie ataki są popełniane, pozwoli także w przyszłości właściwie stosować normy prawa karnego. W szczególności poruszone zostaną zjawiska:

 • Cyberprzestępczości i ograniczeń procesowych ustalania sprawców cyberataków oraz potencjalnej odpowiedzialności członków zarządu czy działu IT za im niezapobiegnięcie
 • Cyberwojny i międzynarodowych ram prawnych jej dotyczących
 • Aktywów wirtualnych (kryptowaluty, stablecoiny, NFT, ICO, STO) - jak działają i czym są i jakie ramy prawne wynikają z regulacji krajowych i międzynarodowych
 • Oprogramowania spyware (np. Pegasus) i możliwości ich stosowania w ramach kontroli operacyjnej i możliwości obrony przed atakami z wykorzystaniem tych luk.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Katedra Prawa Karnego UJ

Kierownik studiów

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Sekretarz studiów

dr Adam Behan

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS

150 godzin dydaktycznych 30 punktów ECTS

Czas trwania studiów

Dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu

Opłata za studia

3500 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1750 zł)

Forma zaliczenia studiów

Praca zaliczeniowa przygotowana na wskazany przez organizatora temat

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Tematyka wykładów

Blok: Cyberprzestępczość

 1. Prawnokarne wartościowanie ataków sieciowych (ransomware, DDoS, phishing) i ich wyjaśnienie i prezentacja
 2. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji, sposoby jej zabezpieczenia w świetle RODO
 3. Kradzież tożsamości i naruszenia prywatności w Internecie
 4. Manipulacje, mowa nienawiści i rozpowszechnianie fake newsów w mediach społecznościowych w perspektywie prawa karnego
 5. Prawnokarne granice wolności słowa z perspektywy przestępstwa zniesławienia
 6. Online grooming – aktualne problemy praktyczne i doktrynalne

Blok: Aktywa wirtualne

 1. Czym są i jak działają kryptowaluty, stablecoiny i smart contracts.
 2. Waluty wirtualne w świetle regulacji kodeksu karnego
 3. Upadek Terra/Luna i FTX a prawo karne
 4. Waluty wirtualne i in game currency a pranie brudnych pieniędzy
 5. Przepadek a waluty wirtualne

Blok: Nowelizacja prawa karnego 2023

 1. Nowe uregulowanie kary łącznej
 2. Modyfikacja sądowego wymiaru kary
 3. Przepadek pojazdu
 4. Nowe uregulowania w zakresie środków probacyjnych
 5. Zabór tablicy rejestracyjnej i inne nowe typy czynów zabronionych

Blok: Aktualności w prawie karym

 1. Nowe tendencje w zakresie orzecznictwa ETPCz w odniesieniu do prawa karnego
 2. Bezwzględne dożywocie w świetle konwencji o prawach człowieka
 3. Kryzys konstytucyjny i prawo karne. Test bezstronności i niezależności sądu w postępowaniu karnym
 4. Nowelizacja kodeksu karnego
 5. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego
 6. Nowe tendencje w zakresie orzecznictwa ETPCz w odniesieniu do prawa karnego
 7. Nowe tendencje w orzecznictwie TSUE w odniesieniu do prawa karnego
 8. Zadania i rolą sądu w dobie populizmu penalnego

Blok: Nowe wyzwania – postępowanie karne

 1. Nowe technologie w postepowaniu karnym – komunikacja elektroniczna, rozprawa online, akta i protokół elektroniczny
 2. Dopuszczalność dowodu prywatnego uzyskanego z wykorzystaniem nowych technologii
 3. Dowody elektroniczne w perspektywie regulacji Unii Europejskiej
 4. Zbieranie dowodów elektronicznych na potrzeby postępowania karnego
 5. Inwigilacja a standard konwencyjny
 6. Stosowanie kontroli operacyjnej oraz procesowe wykorzystanie uzyskanych materiałów
 7. Stosowanie kontroli operacyjnej z a oprogramowanie spyware (np. Pegasus) – aspekty technologiczne i prawne
 8. Dowodowe wykorzystanie informacji objętych tajemnica prawnie chroniona
 9. Opiniowanie biegłych w świetle nowych technologii
 10. Nowe techniki kryminalistyki
 11. Prewencyjne pozbawienie wolności
 12. Sędzia w konfrontacji z opiniami z zakresu psychiatrii i psychologii

Blok: Prawo karne a wyzwania współczesności

A. Konflikty zbrojne

 1. Wyzwania współczesności: Międzynarodowy Trybunał Karny – podstawy odpowiedzialności karnej jednostki za zbrodnie prawa międzynarodowego
 2. Prawo karne wobec rosyjskiej zbrodni agresji na Ukrainę
 3. Prawnokarne aspekty sankcji gospodarczych

B. Kryzys imigracyjny

 1. Wyzwania cywilizacyjne – Handel ludźmi
 2. Prawo karne a imigracja i nielegalne przekraczanie granicy

C. Biotechnologie i medycyna

 1. Problemy naukowe, medyczne, etyczne i prawne eksperymentów medycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych
 2. Prawnokarne wartościowanie oferowania „terapii” medycznych
 3. Psychologia sądowa a prawo karne: nowe wyzwania w świetle rozwoju neuropsychologii

D. Przestępczość transgraniczna

 1. Granice terytorialnej skuteczności polskiego prawa karnego. Internet jako miejsce popełniania czynów zabronionych
 2. Przestępczość narkotykowa i współpraca międzynarodowa w zakresie ich ścigania

E. Prawo karne – nierozstrzygnięte spory

 1. Aborcja, eutanazja, uporczywa terapia
 2. Jak przypisać odpowiedzialność za skutek
 3. Podstawy dowodowe ustalania zamiaru ewentualnego
 4. Sporne znamiona przestępstw przeciwko wolności seksualnej

Blok: Środki reakcji karnej

 1. Wyzwania cywilizacyjne. Aktualne problemy w stosowaniu i wykonywaniu środków zabezpieczających
 2. Dozór elektroniczny – aspekty technologiczne, organizacyjne i prawne

 

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie